Materská škola

Prevádzka MŠ v Radvani nad Dunajom zacala 1.9.1951 v starej neúcelovej budove s vyucovacím jazykom slovenským v dvoch triedach.

Na žiadost rodicov a obyvatelov obce bol vyucovací jazyk zmenený na madarský, a od 24.2.1952 prebieha vyucovanie a výchova v madarskom jazyku

až do dnešného dna.

V roku 1974 sme sa prestahovali do typizovanej novostavby na úcely výchovy a vzdelávania detí v predškolskom veku.

MŠ sa nachádza v ulici Nová 143 v Radvani nad Dunajom.

 Je umiestnená v priestrannom areáli s výmerom 0,4 ha. Dvor je plný zelene.

Areál poskytuje detom priestor na relax a dostatok pohybu.

Deti majú v dispozícii preliezky hojdacky, trampolínu, pieskovisko a drevený domcek na rôzne úcely. Vnútorné priestory školy sú pekne upravené , vymalované, vhodne zariadené pre deti.

Od roku 1987 prevádzkujeme jednu triedu z dôvodu zníženia poctu detí. 

 V materskej škole poskytujeme celodennú starostlivost detom od 2-6 rokov 

a detom s odloženou školskou dochádzkou.

Pocas celého pobytu dietata v materskej škole sa snažíme vytvorit priaznivú 

soc- emocionálnu klímu založenú na vztah dôvery, empatie.

Umožnit detom osvojenie si pozitívnych morálnych vlastností a posilnit tak dôveru a sebaúctu.

Podporujeme zdravý životný štýl, ktorého cielom je vychovávat všestrannú 

harmonickú osobnost dietata. 

Pracujeme podla školského vzdelávacieho programu pod názvom

„Hrou s poznáme seba a  svet.“

Hlavným cielom  je vo všetkých vzdelávacích oblastiach t.j. perceptuálno -motorickej, kognitívnej a sociálno- emocionálnej umožnit detom cez vlastné

zážitky a pocity spoznávat seba, ludí okolo seba, prírodu a kultúru.Materská  škola  ponúka  aj  nadštandardné  aktivity prostredníctvom  krúžkovej cinnosti,  oboznamovanie sa s anglickým jazykom zabezpecuje externá vyucujúca, ktorá splna kvalifikacné predpoklady.

Pre realizáciu našich plánov a zámerov Vás chceme požiadat o financnú podporu. Poukážte nám 2% z Vašej dane. Potrebné tlacivá si môžete vyzdvihnút   v MŠ, alebo u zástupcov rodicovského združenia. Za Vaše príspevky vopred dakujeme.